Regulamin

REGULAMIN PRZYSTANKU JEZUS 2018

Koniecznie przeczytaj

 

Przystanek Jezus” jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem Przystanku Jezus jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 1. Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus zgłaszają najpierw swoją obecność wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na witrynie www.przystanekJezus.pl .
 2. Uczestnik zgłasza się w dniu przyjazdu w biurze (Kostrzyn nad Odrą, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2) wraz z wydrukowaną kartą uczestnictwa z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.
 3. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków odurzających.
 6. Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie lub wozie kampingowym. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, hotelach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.
 7. Udział uczestnika w kosztach organizacyjnych wynosi: 290 zł; uczniowie i studenci: 270 zł.
 8. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.
 11. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.
 12. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.
 14. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół telewizyjny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 15. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.
 16. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.
 17. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.
 18. Każdy z uczestników Przystanku Jezus jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

 

Wspólnota św. Tymoteusza

Organizator Przystanku Jezus