Regulamin PJ 2021

Regulamin Przystanku Jezus 2021

 Przystanek Jezus” (dalej jako: PJ) jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem Przystanku Jezus jest Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza z siedzibą w Porszewice 24C, 95-200 Pabianice z archidiecezji łódzkiej.

 1. Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus zgłaszają chęć udziału, wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na witrynie przystanekJezus.pl, wraz z akceptacją Regulaminu i przesyłając skan Listu polecającego z podpisem i pieczęcią duszpasterza. Proces rejestracji polega na weryfikacji danych zawartych w formularzu i kończy się w momencie zaksięgowania zadatku na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz zaakceptowania zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Uczestnik zgłasza się w dniu przyjazdu w biurze PJ wraz z wydrukowanym i podpisanym Regulaminem i Listem polecającym z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną/zakonną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Osoby bez podpisanego Listu polecającego nie mogą brać udziału w wydarzeniu.
 3. W dniu przyjazdu po zgłoszeniu i potwierdzeniu obecności w biurze PJ wszyscy Uczestnicy otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić podczas wydarzenia w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu PJ, ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.
 6. W związku z obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 uczestnik zobowiązany jest do:
  1. okazania w dniu przyjazdu certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV 2 wykonanego w czasie ostatnich 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu;
  2. wypełnienia w dniu przyjazdu oświadczenia, że nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, oraz oświadczenia o stanie zdrowia;
  3. przestrzegania aktualnych zaleceń organizatora oraz zapewnienia sobie środków ochrony osobistej (maseczki) przez cały czas trwania PJ;
  4. rezygnacji z udziału w wydarzeniu jeżeli wystąpią u niego objawy zbieżne z COVID-19 lub zostanie na niego nałożona izolacja lub kwarantanna.
 7. Przez cały czas trwania PJ Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków odurzających.
 8. Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, hotelach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.
 9. Udział uczestnika w kosztach organizacyjnych wynosi: 380 zł; uczniowie i studenci: 350 zł.
 10. Bezzwrotny zadatek na pokrycie kosztów organizacyjnych wynosi 150 zł i należy go wpłacić na konto niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, nie zostaną przyjęte, a ich miejsce zajmie inna osoba.
 11. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 13. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.
 14. Obecność uczestnika na wszystkich punktach programu prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów decyzji odmownej. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.
 16. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie PJ i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę PJ (odpowiedzialni za poszczególne punkty programu i organizację wewnętrzną wydarzenia), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół wokalno-instrumentalny, zespół informatyczny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus na witrynach www, w mediach społecznościowych, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.
 18. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań uczestników, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.
 19. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.
 20. Każdy z uczestników PJ, oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.
 21. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych przy rejestracji danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (stosowanymi od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi) w celu realizacji wydarzenia Przystanek Jezus 2021.
 22. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Sposób ich przechowywania uniemożliwia dostęp do nich osobom niepowołanym.
 23. W związku z wystąpieniem stanu epidemii uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zobowiązany jest do przekazania danych osobowych uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym, na ich żądanie. W związku z tym uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych uprawnionym podmiotom na ich żądanie.